Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Motion gällande en begränsning av tiggeri, införande av tillståndsplikt samt en utredning med syfte att underlätta för markägare & butiksägare, med polisens hjälp, att avvisa tiggare från sina fastigheter 2019-04-11

Tiggeri där tillresta från huvudsakligen sydöstra Europa tigger pengar utanför affärer har kommit att bli ett inslag i vår vardag. I dess spår följer tyvärr människohandel, barn som inte får träffa sina föräldrar och inte sällan annan brottslighet. Det utbredda tiggeriet utanför våra affärsidkare utgör ett stort problem. Det har framkommit på flertalet ställen att […]

Läs mer

Motion om rast- och lunchvakter i kommunens skolor 2019-04-24

Motionen tillkom i februari 2019 då vi ansåpg att läget i kommunens skolor inte var tillfreddställande på raster och vid luncher. Istället för att kommunens lärare ägnade sig åt att undervisa så fick de istället vakta elever på rasterna istället för att ägna sig år undervisning i en tid då det var stor lärarbrist. Ingetnting […]

Läs mer

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställning och semestervikariat inom äldreomsorgen, hemtjänsten samt vid arbete med vuxna inom LSS 2020-08-17

Många äldre upplever en otrygghet i samhället och blir man som äldre utsatt för brott så är det i många fall en katastrof och det påverkar det vardagliga livet och tryggheten för all framtid. Blir man som äldre utsatt för ett brott när man anlitar kommunal omsorg och hemtjänst eller om man som vuxen är […]

Läs mer

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställningar gällande chefsposter & högre poster inom Borlänge kommun….. 2020-08-17

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret (P9) vid nyanställningar gällande chefsposter & högre poster inom Borlänge kommun samt anställningar gällande chefsposter och högre poster inom de kommunala bolagen samt vid förtroendeuppdrag inom Borlänge kommun. Vi har lagt denna motion i och med att det förekommer att både höga chefer och förtroendevala förekommer i belastningsregistret. […]

Läs mer

Motion om att införa gratis byggnadslov vid installation av solceller vid nybyggnation av småhus, fritidshus och annan energikrävande byggnad 2020-08-19

Vi befinner oss i en tid då det framtida behovet av el inte kan tillgodoses fullt ut genom de energikällor som vi nu använder. Alternativa energikällor eller utbyggnad av befintliga energikällor behövs i och med att behovet av att skapa el är stort. Ett sätt är att de som vid nybyggnation av småhus, fritidshus eller […]

Läs mer

Övriga dokument

Våra viktigaste frågor

Äldrepolitik Sjukvårdpolitik Omsorg

Sverigedemokraterna i Borlänge vill se till att alla äldre får en värdig och rättvis äldreomsorg samt ekonomisk trygghet på ålderns höst. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska kunna bo kvar i sin invanda miljö även om vård- och omsorgsbehovet ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då vistelse på sjukhus är nödvändigt. Vi fokuserar alltid på kvalitet inom offentligt finansierad verksamhet. Vi lägger inga ideologiska värderingar i driftform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet. Sverigedemokraterna i Borlänge anser att vår hälso- och sjukvård ska präglas av tillgänglighet. Dock har utvecklingen under 2000-talet gått åt motsatt håll. Sverige har numera Europas längsta vårdköer. Att många patienter får vänta mer än de 90 dagar som utgör vårdgarantin är inte acceptabelt . Sjukvården är ett högt prioriterat område, en grundbult i samhällskontraktet.

Skola Utbildning Kultur Fritid

Trygghet i skolan innebär valfrihet, ansvar och medbestämmande. Samtidigt som vi i Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudansvaret för skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar ska ges goda möjligheter att välja skola och skolform. Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Borlänge kommun har ett stort ansvar och måste ta krafttag så att det blir ordning och reda i kommunens skolor. Behovet av en innehållsrik fritid är för de flesta människor en mycket central del av livet. Borlänge erbjuder något för alla vilket är ovanligt bland landets kommuner. Vi har ett rikt friluftsliv och många föreningar inom kommunen där aktiva och intresserade håller på med allt från att ställa ut katter och idka motorsport till att skjuta pistol och spela bridge. Utan allt detta och alla dessa aktiva människor så är Borlänge ingenting. SD vill att Borlänge ska fortsätta att ha ett rikt och aktivt frilufts- och föreningsliv där det satsas pengar på meningsfulla aktiviteter för både barn och vuxna samt gynnar Borlänges alla föreningar och den samvaro som ett medlemskap i en förening ger.

Kriminalpolitik Sammanhållning Migrationspolitik

Människor ska kunna känna sig säkra i Borlänge - oavsett om det är under en mörk höstpromenad eller under en konsert en varm sommarkväll. Flickor ska våga gå på festivaler utan behöva oroa sig för sexuella övergrepp. Äldre människor ska våga öppna sin ytterdörr utan att oroa sig för att främlingar tränger sig in i deras hem. I vårt moderna folkhem så sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma, laglydiga medborgare ska behöva låsa in sig själva. Vi vill även se hårdare tag mot langningen av droger i Borlänge och hårdare straff. Borlänge är idag ett kluvet samhälle mellan invandrare och svenskar, stad och landsbyggd, äldre och yngre. Flera regeringar har under lång tid låtit samhällskittet krackelera. Borlänge behöver mer än någonsin en politik för att bygga vår gemensamma identitet, för social tillit och för sammanhållning. Vi är övertygade att de som är med och bygger upp är mer benägna att vårda. Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter, som sina rättigheter. Således bör utländska medborgare som önskar bli svenskar tydligt visa att de är redo och villiga att ta del av det kollektiva ansvaret för Sverige.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Läs mer om vår politik från A-Ö!